Annelie Andre: MA Choreographie

Annelie Andre ©Ana Halina Ringleb
>Annelie Andre ©Ana Halina Ringleb

 

Romy Schwarzer: MA Choreographie

Romy Schwarzer © Diethild Meier
>Romy Schwarzer © Diethild Meier

 

Ann-Katrin Ullmann: BA Tanz, Kontext, Choreographie

© Ana Halina Ringleb
>© Ana Halina Ringleb

Vera Laube: MA SoDA

©Ana Halina Ringleb
>©Ana Halina Ringleb

 

Simone Weber: Studiobuchung

Simone Gisela Weber ©Ana Halina Ringleb
>Simone Gisela Weber ©Ana Halina Ringleb

 

 

Katharina Deparade: Öffentlichkeitsarbeit

Katharina Deparade © Ana Halina Ringleb
>Katharina Deparade © Ana Halina Ringleb

 

Ana Halina Ringleb: Dokumentation

Ana Halina Ringleb © DiethildMeier
>Ana Halina Ringleb © DiethildMeier


Malte Pieper: Transgressionen. DFG-Forschungsprojekt

Malte Pieper ©Ana Halina Ringleb
>Malte Pieper ©Ana Halina Ringleb

 

 Hanna Kritten Tangsoo: Technik
HannaTangsoo©DiethildMeier
>HannaTangsoo©DiethildMeier

Julia Wallner: Assistenz Künstlerische Direktion

Julia Wallner ©Ana Halina Ringleb
>Julia Wallner ©Ana Halina Ringleb